OTURMA (SÜKNA ) HAKKI

a) Tanım ve Açıklama Medeni Kanunun 823. maddesine göre, "Oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma yetkisi verir.

OTURMA (SÜKNA ) HAKKI

Oturma hakkı başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez.

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, intifa hakkına ilişkin hükümler oturma hakkına da uygulanır." hükmünü içermektedir.

Oturma (sükna) hakkı bedelli veya bedelsiz tesis edilebilir.

b) İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

4) Sükna hakkı mahkeme kararı ile tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.

c) Resmi Senedin Yazım Örneği

BİR TARAFTAN : Huriye DÖRTGÖZ: Süleyman kızı,

DİĞER TARAFTAN : Salih Yılmaz KAFADAR: Kasım oğlu,

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Kastamonu ili Kurtuluş Mahallesi 150 ada 15 parsel sayılı 500 m2 miktarlı bahçeli kargir evin tamamı Süleyman kızı Huriye DÖRTGÖZ adına kayıtlı olup, Kasım oğlu Salih Yılmaz KAFADAR'dan nakten ve peşin olarak almış olduğu 3.150.000.000 (üçmilyaryüzellimilyon) TL karşılık kendisi ve ailesi ile birlikte oturmak şartıyla 10 yıl müddetle Medeni Kanunun 823. maddesi gereğince Oturma (sükna) hakkı tanıdığını ve bu hakkın tescilini istediğini, Kasım oğlu Salih Yılmaz KAFADAR da sükna hakkını aynen kabul ettiğini ve bu şekilde tapu siciline tescilini istediğini, bu taşınmaz malın bu güne kadar olan emlak vergilerinin ödenmesinden taraflarının müteselsilen sorumlu olduklarını,taraflarca devir ve temlik için gösterilen değerin bu taşınmaz malın emlak vergisi değerine yeniden değerlendirme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki fark için ödenmesi gereken harçların V.U.K. gereğince taraflarından cezalı olarak tahsil edilmesini kabul ettiklerini birlikte ifade ve beyan ettiler.

d)Tapuya Tescil Örneği

Sükna hakkı intifa hakkı gibi tapu kütüğünün irtifak hakları sütununa tescil edilir. Bu tescil Tüzüğün 30. maddesinde, gösterilen şekilde yapılır. Tescilde, a, b, c gibi harfler kullanıldıktan sonra, mükellefiyet anlamında (M) harfi yazılır ve hak sahibinin, adı, soyadı, baba adı, hakkın sükna olduğu, varsa süresi belirtilir.

Örnek: a-M : Sükna hakkı on yıl süreyle Kasım oğlu

Salih Yılmaz KAFADAR'a aittir. 15.8.1999 - 1815

e) İşlemin Mali Yönü

1) Sükna hakkı tesisinde; genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere bildirilen bedel üzerinden, lehine sükna hakkı tanınandan 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (20.e) pozisyonu uyarınca Binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Sükna hakkı bedelsiz olarak tanınıyor ise, yine lehine sükna hakkı tesis edilenden (4) nolu pozisyon uyarınca Binde 54 oranında tapu harcı tahsil edilir. Bedelsiz tesiste ayrıca Damga Vergisi Kanuna ekli (I) sayılı tablonun 1/b pozisyonu uyarınca tutarı her yıl belirlenen miktarda maktu damga vergisi tahsil edilir

Medeni Kanunun 823 üncü maddesi gereği intifa hakkına ilişkin hükümler sükna hakkında da uygulanacağından sükna hakkının harca konu değeri taşınmaz malın emlak beyan değerinin 2/3'üdür

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

OTURMA SÜKNA HAKKI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?