ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

a) Tanım ve Açıklama Bir taşınmaz malın mülkiyetinin devri karşılığında bir kimsenin diğer birini ölünceye kadar bakıp görüp gözetmeyi taahhüt etmesidir (BK.511).

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ

Ölünceye kadar bakma akdi tapu sicil müdürlüğünde resmi senet şeklinde yapılabilir. Bunun yanında noterde ve sulh hakimi huzurunda da yapılabilir. Noter veya sulh hakimi huzurunda yapılmış ise tapu sicil müdürlüğünde tekrar resmi senet düzenlemeye gerek yoktur. Akitsiz işlemler bölümünde izah edildiği üzere tescil istem belgesi düzenlenir.

Akdin konusu olan taşınmaz malın mutlaka kendisine bakılacak olana ait olması gerekmez. Üçüncü bir kimseye de ait olabilir. Bu halde resmi senede onun da imzasının alınması şarttır. Bakım borçlusu veya alacaklısının birden çok kişi olması mümkündür.

Tüzel kişiler de bakım borçlusu olabilir.

Ölünceye kadar bakma akdinde taşınmaz malını temlik edenin kanuni ipotek tesis etme hakkı vardır. Bu kanuni ipotek resmi senedinin içerisinde yazılabileceği gibi işlem tarihinden itibaren üç ay içinde tesis edilebilir.

Kanuni ipotek karşı tarafın kabul edeceği değer üzerinden, kabul etmezse mahkemece tayin edilecek bedel üzerinden tesis edilebilir. Ancak bakım alacaklısı resmi senette yazılı taşınmazın harca esas değeri üzerinden kanuni ipotek tesisini isterse karşı tarafın iznine veya mahkeme kararına gerek yoktur.

Ölünceye kadar bakma akdine istinaden edinilen taşınmaz malın başkalarına devrinde bir sakınca yoktur.

b) İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

c) Resmi Senedin Yazım Örneği

BİR TARAFTAN......: Salih Yılmaz KAFADAR: Kasım oğlu (Vergi No:...)

DİĞER TARAFTAN: Ali Kemal DOĞRU :Mustafa oğlu (Vergi No:...)

aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır.

Yıldız mahallesinde bulunan 456 ada 56 parsel sayılı 134 m2 miktarındaki ahşap evin tamamı ben Salih Yılmaz KAFADAR adıma kayıtlı iken; 10.000.000.000. (Onmilyar) TL. kıymetindeki taşınmaz malımı beni ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek kaydıyla Ali Kemal DOĞRU'ya temlik ettim, adına tescilini isterim.

Salih Yılmaz KAFADAR

Adres: Konur Sk. No: 7/2 (imza) Kızılay/Ankara


Tapu sicilinde Salih Yılmaz KAFADAR adına kayıtlı olan işbu taşınmazın temlikini, onu ölünceye kadar bakıp beslemek ve görüp gözetmek kaydıyla aynen kabul ettim.

Adres: Sümer Sk. No: 6/3 Ali Kemal DOĞRU Bakanlıklar/Ankara (İmza)


Akitler .... ... ile .... .....' yı tanırız. Tasarrufa ehil bulunduklarını, hür ve serbestçe açığa vurdukları irade ve arzularına uygun olarak bu resmi senedi imza ettiklerini beyan ve tasdik ederiz.

TanıkTanık

Tapu kütüğünde Salih Yılmaz KAFADAR adına kayıtlı taşınmazın kaydında leh ve aleyhinde herhangi bir hak ve takyidat mevcut değildir. Akid taraflarının Medeni Haklarını kullanmaya ehil olduklarını tapu sicil tüzüğüne göre tespit ettim. Tanıklığa engel halleri bulunmayan tanıklar, görevli memur ve benim huzurumda işbu resmi senedin okunup imzalanması üzerine, talep edilen ölünceye kadar bakma akdini tapu siciline 6.5.1996 tarih 3750 yevmiye numarası ile tescil ettim. 6.5.1996

Tapu Sicil Müdürü

Ayrıca, devir için bildirilen değerin emlak vergisi beyan değerine uygulanacak yeniden değerleme oranından düşük olmadığı, düşük olması halinde aradaki farkın Vergi Usul kanununa göre cezalı olarak tahsil edileceği, emlak vergisinin ödenmesinden devreden ve devir alanın müteselsilen sorumlu olduğunu bildiklerini, taraflar, tanıklar huzurunda karşılıklı ifade ve beyan ettiler.........

d ) Tapuya Tescil Örneği

6.5.1996 3750

Salih Yılmaz KAFADAR : Kasım oğlu Satış1.1.1996 152

Ali Kemal DOĞRU : Mustafa oğlu ÖKB6.5.1996 3750

e) Tapu Senedinin Yazım Örneği

Taşınmaz malın tamamı Salih Yılmaz KAFADAR adına kayıtlı iken, ölünceye kadar bakma akdinden tescil edildi.

f) İşlemin Mali Yönü

1) Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devir ve iktisabında 492 sayılı Harçlar Kanuna ekli (4) sayılı Tarifenin 20/a pozisyonu uyarınca, taşınmaz malın genel beyan döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.

2) Ayrıca, kanuni ipotek tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar üzerinden binde 3.6 oranında harç ve binde 7.5 oranında damga vergisi tahsil edilir.

3) Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

4) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİ
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?