Maketten Konut Satışı Sözleşmesi

Henüz başlamayan projeden ev alan bazı yatırımcılar, maketten konut satışı sözleşmesi imzalıyor. İşte maketten konut satışı sözleşmesi detayları

Maketten Konut Satışı Sözleşmesi

Henüz başlamayan projeden ev alan bazı yatırımcılar, maketten konut satışı sözleşmesi imzalıyor. İştemaketten konut satışı sözleşmesi detayları

Maketten konut satış sözleşmesi, ön ödemeli konut satışı adı altında kanun ve yönetmelikler ile birlikte yasal düzenlemeler çerçevesinde ele alınıyor. Maketten konut satış sözleşmesi, şekil şartlarına uygun olarak kanunen geçerliliğinin olması gerekiyor. İşte maketten konut satışı sözleşmesi detayları...

Maketten konut satış sözleşmesi, ön ödemeli konut satışı adı altında kanun ve yönetmelikler ile düzenleniyor. Ön ödemeli konut satış sözleşmesi, tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşmeye deniyor.

NOTERDE DÜZENLENMESİ GEREKİYOR

Maketten konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

Satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin ödendiği; taşınmazın tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlenilen sözleşme ise maketten konut satış sözleşmesi oluyor. Peki, maketten konut satışı sözleşmesinden vazgeçmek mümkün mü?

MAKETTEN KONUT SATIŞI SÖZLEŞMESİ İPTALİ

Tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme maketten konut satış sözleşmesi oluyor.

Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır.

Sözleşmeden dönme bildiriminin satıcıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir. Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin sözleşmeden dönme hakkını kullandığına ilişkin bilgi, satıcı tarafından ilgili konut finansmanı kuruluşuna derhal bildirilir.

-

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.

Aşağıdaki hallerde tüketiciden herhangi bir bedel talep edilemez :

- Satıcının yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi,

- Tüketicinin ölmesi,

- Tüketicinin kazanç elde etmekten sürekli olarak yoksun kalması sebebiyle ön ödemeleri yapamayacak duruma düşmesi,

- Ön ödemeli konut satışının taksitle yapılması durumunda, mevcut sözleşmenin yerine konut teslim tarihini geçmeyen ve tüketicinin mevcut sözleşmeye göre talep edilen vade farkını ödemeyi de kabul ettiği yeni bir taksitle satış sözleşmesinin kurulmasına ilişkin önerisinin, satıcı tarafından kabul edilmemesi nedeniyle sözleşmeden dönülmesi...

Bir konutun birden fazla tüketiciye satılması nedeniyle tüketicinin sözleşmeden dönmesi halinde, tüketiciden ön ödemeli konut satışı nedeniyle oluşan vergi, harç, masraf, tazminat ve benzeri adlar altında hiçbir bedel talep edilemez.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde tüketiciye geri verilir.

Konut bedelinin bir kısmının bağlı kredi ile karşılanması durumunda, tüketicinin ödediği satış bedeli, satıcı tarafından dönme bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç doksan gün içinde yalnızca üçüncü fıkrada belirtilen masraf ve tazminat tutarı düşülerek ilgili konut finansmanı kuruluşuna iade edilir. Konut finansmanı kuruluşu söz konusu tutarı, Kanunun 37 nci maddesine uygun olarak tüketiciye derhal geri öder.

Satıcıya veya konut finansmanı kuruluşuna ödenen bedel ile tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgenin iade edildiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

İNŞAATLARA TAMAMLAMA GÜVENCESİ

Firmalar ön ödemeli konut satış sözleşmesi kurulmadan en az bir gün önce gayrimenkule ilişkin tüm bilgileri net olarak yazıyla tüketiciye veriyor.

-

Ön sözleşmede bağımsız bölüm net ve brüt alanları, konutun tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin ve taksitli toplam satış fiyatı, varsa teslim ve diğer masraflara ilişkin bilgi, teslim tarihi, verilecek teminat- lar, yapı ruhsatının alınan tarihi gibi birçok bilgi yer alıyor.

Ön ödemeli konut satış sözleşmesi tüketici lehine tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte yapılacak yazılı bir sözleşme şeklinde veya noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan satış vaadi sözleşmesi ile kuruluyor. Aksi halde sözleşme geçersiz sayılıyor.

Satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremiyor.

Yeni yönetmelikte farklı isimler altında konut alıcısının borçlandırılma- sının da önüne geçiliyor. Buna göre satıcı, geçerli bir sözleşme yapılmış olmadıkça tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemeyecek.

15 GÜNDE İADEYE CEZA YOK

Alıcısı konut teslim tarihi olan 36 aylık süre içerisinde isterse evi almaktan vazgeçebilecek. Bu süre sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içinde olursa herhangi bir cezai yükümlülük söz konusu olmayacak. Ancak 15 günü geçerse satıcıya gayrimenkulün sözleşmede yazan bedelinin yüzde 2'si kadar tazminat, ve yasal yükümlülüklerden doğan masrafları ödemek zorunda kalacak. Müteahhit ise para iadesini 90 gün içinde yapacak.

MAKETTEN KONUT SATIŞINDA TÜKETİCİ HAKLARI

Halk arasında maketten konut satışı sözleşmesi olarak bilinen ön ödemeli konut satış sözleşmesinde yapılan yasal düzenlemeler 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek. İşte maketten konut satışında tüketici hakları...

Halk arasında maketten konut satışı sözleşmesi olarak bilinen ön ödemeli konut satış sözleşmesi; tüketicinin konut amaçlı bir taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle ödemeyi, satıcının da bedelin tamamen veya kısmen ödenmesinden sonra taşınmazı tüketiciye devir veya teslim etmeyi üstlendiği sözleşme olarak tanımlanıyor.

-

28 Kasım 2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 28 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esaslarına göre artık, yapı ruhsatı alınmadan, tüketicilerle ön ödemeli konut satış sözleşmesi yapılamıyor.

Kanunda düzenlenen maketten konut satışı sözleşmesi ile ilgili tüketici hakları şu şekilde sıralanıyor:

ŞEKİL ŞARTI

Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunludur. Aksi hâlde satıcı, sonradan sözleşmenin geçersizliğini tüketicinin aleyhine olacak şekilde ileri süremez.

BİNA TAMAMLAMA SİGORTASI TEMİNATI

Bakanlıkça projedeki konut adedi ya da projenin toplam bedeli kriterine göre belirlenecek büyüklüğün üzerindeki projeler için satıcının ön ödemeli konut satışına başlamadan önce; kapsamı, koşulları ve uygulama esasları Hazine Müsteşarlığınca belirlenen bina tamamlama sigortası yaptırması veya Bakanlıkça belirlenen diğer teminat ve şartları sağlaması zorunludur.

Bina tamamlama sigortası kapsamında sağlanan tazminat, teminat ve benzeri güvenceler iflas veya tasfiye masasına dâhil edilemez, haczolunamaz, üzerlerine ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulamaz.

TÜKETİCİNİN CAYMA HAKKI

Tüketici, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin ön ödemeli konut satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde satıcıya yöneltilmiş olması yeterlidir. Satıcı, cayma hakkı konusunda tüketicinin bilgilendirildiğini ispat etmekle yükümlüdür.

Taşınmazın kısmen veya tamamen bağlı krediyle alınması durumunda bağlı kredi sözleşmesi, sözleşmenin kurulduğu tarihte hüküm doğurmak üzere bu maddede öngörülen cayma hakkı süresi sonunda yürürlüğe girer. Konut finansmanı kuruluşu cayma hakkı süresi içinde tüketiciden faiz, komisyon, yasal yükümlülük ve benzeri isimler altında hiçbir masraf talep edemez.

-

Satıcının aldığı bedeli ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belgeyi iade ettiği tarihten itibaren, tüketici on gün içinde edinimlerini iade eder.

KONUTUN TESLİMİ

Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi sözleşme tarihinden itibaren otuz altı ayı geçemez. Kat irtifakının tüketici adına tapu siciline tescil edilmesiyle birlikte zilyetliğin devri hâlinde de devir ve teslim yapılmış sayılır.

SÖZLEŞMEDEN DÖNME

Ön ödemeli konut satışında, devir veya teslim tarihine kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır.

Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme bedelinin yüzde ikisine kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.

-

Yukarıda maketten konut satışı sözleşmesi, ön ödemeli konut satışı, maketten konut satışında tüketici hakları ve maketten konut satışı sözleşmesinin iptali ile ilgili bilgiler ve tanımlamalar yer almaktadır.

Maketten Konut Satışı Sözleşmesi
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?