İpotekli Ev Nasıl Satılır ?

İpotekli ev sahibi olanlar ipotekli evini nasıl satar? İpotekli ev nasıl satılır? İşte yanıtı...

İpotekli Ev Nasıl Satılır ?

İpotekli ev sahibi olanlar ipotekli evini nasıl satarİpotekli ev nasıl satılır? İşte yanıtı...

Ev almak için nakit sıkıntısı çekenler konut kredilerinden faydalanıyor. Peki, konut kredisi borcu olan ve ipotekli ev sahibi olan kişilerin ipotekli evi nasıl satılır? İşte ipotekli ev nasıl satılır sorusunun yanıtı...

Konut kredisi veren bankalar, kredi kullanılan evin üzerine ipotek koyuyor. İpotekli evkonut kredisiborcunun tamamen ödenmesi halinde ipotekli ev statüsünden çıkarılıyor. İpotekli ev sahibi olan vatandaşlar sürekli ipotekli ev nasıl satılır sorusuna cevap arıyor. İpotekli ev satışında vatandaşların çoğu hangi yolu izlemesi gerektiğini bilmiyor.

İpotekli ev satışı, değişkenlik gösterebilen bir durum olarak karşımıza çıkıyor İpotekli ev satış işlemi peşin yapıldığı takdirde bankaya olan borç nakit olarak ödenip, ipotekli ev üzerindeki bankanın haklarını kaldırıyor. Böylelikle ipotekli ev satışı yapılmış oluyor.

Başka bir yöntem ise şöyle; ipotekli ev sahibinin çekmiş olduğu eski konut kredisi kapatılarak, yeni ev sahibinin adına konut kredisi hesabı açılabiliyor. Yani, ev üzerinde ipotek hakkı olan ve önceki konut kredisini veren banka, ipotekli evi alan kişiye yeni bir konut kredisi oluşturuyor.

İpotekli ev satışı işlemi sırasında eski konut kredisi kapatılarak, tapuda alıcı ve satıcı arasında standart alım-satım işlemi gerçekleştiriliyor.

Bazı konut kredisi veren kuruluşlar, ipotekli evi satan tüketiciden konut kredisini erken ödeme cezasını alabiliyor.

İpotekli ev satışı sırasında gerekli belgeler ise şunlar :

Tapuda satıcıdan istenen belgeler :

- Tapu aslı veya fotokopisi
- 1 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- Belediyeden alınacak vergi borcu yoktur yazısı (belediye vergi borcu çıkaracak olursa, varsa geçmiş döneme ait ödendi makbuzları belediyeye ibraz edilmelidir)
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa işlemi yapacak emlakçı adına vekaletname

Tapuda alıcıdan istenen belgeler :

- 2 Resim
- Nüfus Cüzdanı (T.C. Kimlik Numaralı) aslı ve 1 adet fotokopisi
- T.C. Kimlik Numarası
- Tapu işlemlerini emlakçı yapacaksa işlemi yapacak olan emlakçı adına vekaletname

 

İpotek Medeni Kanunu

İpotek, herhangi bir alacak hakkında güvence için kuruluyor. Emlak ve gayrimenkul kapsamında ipotekkonut kredisi kullanıldığında konut kredisi ile alınan ev üzerinde konut kredisi veren bankalar ipotekkoyuyor. Bu konut kredisi ile satın alınan evi otomatik olarak ipotekli ev statüsüne koyuyor.

Ev üzerinde ipotek kurulması ve kaldırılması sırasında iki tarafın da hakları Türk Medeni Kaununu kapsamında güvence altına alınıyor. İpotekli ev sahibi ve ipotek sahibi, ipotek konulduğunda ve kaldırıldığında aşağıdaki İpotek Medeni Kanunu esaslarına uymak yükümlü kılınıyor.

İpotek Medeni Kanunu bu maddelerden oluşuyor :

A. Amaç ve nitelik
MADDE 881.- Hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir.
İpoteğe konu olacak taşınmazın, borçlunun mülkiyetinde bulunması gerekmez.

B. Kurulması ve sona ermesi
I. Kuruluş
MADDE 882.- Miktarı belirli olmayan veya değişebilen alacaklar da, belli rehin derecesine yerleştirilir ve tescilden sonra alacak miktarında meydana gelecek değişmelere bakılmaksızın sırasını korur.
Tapu memuru istem üzerine alacaklıya ipoteği gösteren bir belge verir. Sadece tescilin yapıldığını ispata yarayan bu belge kıymetli evrak niteliği taşımaz.
Tescilin yapıldığının sözleşme üzerine yazılıp onaylanması, ipotek belgesi yerine geçer.

-

İpotekli Ev Nasıl Satılır ?

-

II. Sona erme
1. İpoteğin terkinini isteme hakkı
MADDE 883.- Alacak sona erince ipotekli taşınmazın maliki, alacaklıdan ipoteği terkin ettirmesini isteyebilir.

2. Borçtan sorumlu olmayan malikin hakkı
MADDE 884.- Borçtan şahsen sorumlu olmayan rehinli taşınmaz maliki, borçluya ait koşullar içinde borcu ödeyerek taşınmazın üzerindeki ipoteğin kaldırılmasını isteyebilir. Alacak, borcu ödeyen malike geçer.

3. İpotekten kurtarma
a. Koşulları ve usulü
MADDE 885.- Değerini aşan bir borç için ipotek edilmiş olan bir taşınmazı edinen kimse, borçtan şahsen sorumlu değilse, icra takibine başlanmadan önce, satın alma bedelini ödeyerek taşınmazı ipotekten kurtarabilir. Taşınmazı karşılıksız olarak edinen kimse de, takdir edeceği bedeli ödeyerek bu hakkı kullanabilir.
İpotekten kurtarma hakkı, alacaklılara altı ay önce yapılacak yazılı ihbarla kullanılabilir.

İpotekten kurtarma bedeli alacaklılar arasında sıralarına göre dağıtılır.

b. Açık artırma
MADDE 886.- İpotekten kurtarma ihbarına karşı alacaklılar, ihbarın tebliğinden başlayarak bir ay içinde giderleri peşin ödemek suretiyle, ipotekli taşınmazın açık artırma yoluyla satılmasını isteyebilirler.
Satış, icra dairesince İcra ve İflâs Kanunu hükümlerine göre yapılır.

Açık artırmada elde edilen miktarın satış bedelinden veya malik tarafından takdir edilen bedelden fazla olması hâlinde, bu miktar ipotekten kurtarma bedeli sayılır. Artırma bedelinin fazla olduğu hâllerde açık artırma giderleri malike, aksi hâlde açık artırmayı isteyen alacaklıya ait olur.

4. Ödeme istemi
MADDE 887.- İpotekli taşınmazın maliki borçtan şahsen sorumlu değilse, alacaklının ödeme isteminin ona karşı etkili olması, bu istemin hem borçluya, hem kendisine karşı yapılmış olmasına bağlıdır.

-

İpotekli Ev Nasıl Satılır ?

-

C. Hükmü
I. Mülkiyet ve borçluluk
1. Taşınmazın devri
MADDE 888.- İpotekli evin devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, borçlunun sorumluluğunda ve güvencede bir değişiklik meydana getirmez.
Yeni malik borcu yüklendiği takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu bir yıl içinde yazılı olarak önceki borçluya bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur.

2. Taşınmazın bölünmesi
MADDE 889.- İpotekli evin bir kısmının veya aynı malike ait bulunan ipotekli taşınmazlardan birinin başkasına devredilmesi ya da ipotekli taşınmazın bölünmesi hâlinde, aksine bir anlaşma yoksa, rehin taşınmazlara değerleri oranında tapu idaresince re'sen dağıtılır.

Bu dağıtımı kabul etmeyen alacaklı, dağıtımın kesinleştiğinin kendisine tebliğinden başlayarak bir ay içinde yazılı bildirimde bulunmak suretiyle alacağın bir yıl içinde ödenmesini borçludan isteyebilir.
Yeni malikler, kendilerine ait taşınmaza düşen borcu yüklendikleri takdirde alacaklı, kendisine başvurma hakkını saklı tuttuğunu önceki borçluya bir yıl içinde yazılı olarak bildirmezse, borçlu borcundan kurtulur.

3. Borcu yüklenmenin bildirilmesi
MADDE 890.- Taşınmazın yeni maliki borcu yüklenirse, tapu idaresi bunu alacaklıya bildirir.
Alacaklıya tanınan hakkını saklı tuttuğuna ilişkin bir yıllık beyan süresi, tapu idaresince yapılan bildirimin tebliği tarihinden işlemeye başlar.

-

İpotekli Ev Nasıl Satılır ?

-

II. Alacağın devri
MADDE 891.- İpotekle güvence altına alınmış bir alacağın devrinin geçerli olması, devrin tapu kütüğüne tescil edilmesine bağlı değildir.

D. Kanunî ipotek
I. Tescile tâbi olmayan kanunî ipotek
MADDE 892.- Kanunî ipotek haklarının doğumu, aksi kanunda öngörülmüş olmadıkça, tapu kütüğüne tescil edilmelerine bağlı değildir.

II. Tescile tâbi kanunî ipotekler
1. Hâller
MADDE 893.- Aşağıdaki alacaklılar, kanunî ipotek hakkının tescilini isteyebilirler:
1. Satıştan doğan alacağı için satılan taşınmaz üzerinde satıcı,
2. Elbirliği ortaklığına giren taşınmazlarda paylaşmadan doğan alacakları için birlikte mirasçı olanlar veya diğer elbirliği ortakları,
3. Bir taşınmaz üzerinde yapılan yapı veya diğer işlerde malzeme vererek veya vermeden emek sarf ettikleri için malzeme ve emek karşılığı olarak malik veya yükleniciden alacaklı olan alt yüklenici veya zanaatkârlar.
Alacaklıların, bu kanunî ipotek hakkından önceden feragat etmeleri geçerli değildir.

2. Satıcılar, mirasçılar ve diğer elbirliği ortakları bakımından
MADDE 894.- Satıcıların, mirasçıların ve diğer elbirliği ortaklarının kanunî ipotek haklarının, mülkiyetin naklini izleyen üç ay içinde tapu kütüğüne tescil edilmiş olması gerekir.

-

İpotekli Ev Nasıl Satılır ?

-

3. Zanaatkâr ve yükleniciler bakımından
a. Tescil
MADDE 895.- Zanaatkârların ve yüklenicilerin kanunî ipotek hakları, çalışmayı veya malzeme vermeyi yüklendikleri andan başlayarak tapu kütüğüne tescil olunabilir.
Tescilin yüklenilen işin tamamlanmasından başlayarak üç ay içinde yapılmış olması gerekir.
Tescilin yapılması için alacağın malik tarafından kabul edilmiş veya mahkemece karara bağlanmış olması şarttır.
Malik yeterli güvence gösterirse tescil istenemez.

b. Sıra
MADDE 896.- Hakları değişik tarihlerde tescil edilmiş olsa bile zanaatkârlar ve yükleniciler, kanunî ipotekten yararlanma bakımından kendi aralarında aynı sırada sayılırlar.

c. Öncelik
MADDE 897.- Satış bedeli zanaatkârlar ve yüklenicilerin alacaklarının tamamını karşılamadığı takdirde kalan kısım, ipotek hakkı elde eden önceki sıradaki alacaklıların payına düşen satış bedelinden arsa değeri çıkarıldıktan sonra artan para ile karşılanır. Ancak bu, taşınmaz üzerindeki yüklerin zanaatkârlar ve yüklenicilerin zararına olacağının alacaklılar tarafından bilinebilir olmasına bağlıdır.

Önceki sırada bulunan alacaklılar, rehin senetlerini devrederlerse, bu devir yüzünden zanaatkârlar ve yüklenicilerin elde edemedikleri alacak miktarını tazmin etmekle yükümlü olurlar.

İşe başlandığı, hak sahibi, zanaatkârlar veya yüklenicilerden birinin bildirimi üzerine tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazıldıktan sonra, tescilin yapılabileceği sürenin sonuna kadar taşınmaz üzerinde ipotekten başka türde rehin tescil edilemez.

 

EMLAK KURSU

İpotekli Ev Nasıl Satılır EMLAK KURSU
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?