EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI

EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI

EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.    Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin değişik tanımlarından çıkan sonuçlarından biri değildir?

A)    Halkla İlişkiler karşılıklı ilişkilerdir.
B)    Amaç işletmenin kazancını (kârını) artırmaktır.
C)    İşletmelerin beklentisi hedef kitlenin güven ve ilgisini kazanmaktır.
D)    Hedef kitleyle iletişimi denetlemek gerekir, gerekiyorsa kusur ve noksanlar giderilmelidir.

 

2.    Tek sayfadan oluşmuş, küçük, dağıtılması kolay iletişim yoluna ne denir?

A) Promosyon    B) Afiş
C) El ilanı           D) Gazete

 

3.    Aşağıdakilerden hangisi, genel görgü kuralla- rına uygun değildir?

A)    Hoşgörülü ve iyimser olmak
B)    Sürpriz ziyaretler yapmak
C)    Giyime önem vermek
D)    Verilen sözü tutmak

 

4.    Yüz yüze ilişkilerde ilk bakışta algılanan gö- rüntü nedir?

A)    İnandırıcılıktır.
B)    Kişiye göre değişir.
C)    Konuşma sanatıdır.
D)    Karşı tarafın dış görüntüsüdür.

 

5.    İletişimin, amacı doğrultusunda gerçekleşme- si için sıralama nasıl olmalıdır?

A)    Kaynak – Kanal – Alıcı
B)    Kanal – Alıcı – Kaynak
C)    Emlakçı – Müşteri – Satıcı
D)    Gayrimenkul – Müşteri – Aracı
 


6.    Gazetedeki ilanların okunması hangi iletişim türü olarak adlandırılır?

A)    Yazılı iletişim    B) Resimle iletişim
C) İşaret ile iletişim    D) Şekil ile iletişim

 

7.    Halkla ilişkiler birimi bulunan işletmenin bek- lentisi nedir?

A)    Çalışanların sayısını arttırmaktır.
B)    Çalışanların mesai saatlerini arttırmaktır.
C)    Çalışanların tüm isteklerini karşılamaktır.
D)    Hedef kitlenin güven ve ilgisini kazanmaktır.

 

8.    Reklam aracı olarak gazete kullanılacaksa aşağıdakilerden hangisi dikkat edilecek hu- suslardan sayılmaz?

A)    Gazetenin tirajı
B)    Gazetenin sayfa sayısı
C)    Gazetenin satıldığı bölge
D)    Gazetenin hitap ettiği grup

 

9.    Kanuni ipotek ne zaman tesis edilir?

A)    Satış anında (bedelden kalan meblağ için)
B)    Satın alan tarafından her zaman
C)    Gayrimenkul malikince her zaman
D)    Satış işlemi bittikten sonra

 

10.    Şufa hakkı ne demektir?

A)    Oturma hakkı
B)    Kullanma hakkı
C)    Hissedarın ipotek hakkı
D)    Hissedarın öncelikli satın alma hakkı


 
11.    Aşağıdakilerden hangisi intifa hakkını kazan- dırmaz?

A)    Miras    B) Sözleşme
C) Kira    D) Mahkeme kararı

 

12.    Aşağıdakilerden hangisi için resmî senet düzenlenmez?

A) Satış     B) Trampa
C) Bağış    D) İntikal

 

13.    Trampa işlemi aşağıdaki hükümlerden hangi- sine tabidir?

A)    Satış hükümlerine
B)    İntikal hükümlerine
C)    Taksim hükümlerine
D)    Bağış (hibe) hükümlerine

 

14.    Kat karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlemeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tapu daireleri    B) Mahkemeler
C) Noterler            D) Belediyeler

 

15.    Deprem sigortası (dask) aşağıdaki işlemlerden hangisinde istenir?

A)    Arsa satışında
B)    Ahşap ev satışında
C)    Kat irtifaklı daire satışında
D)    Kat mülkiyetli daire satışında

 

16.    Aşağıdakilerden hangisi kat irtifakı işlemi için istenen belgeler arasında yer almaz?

A) Proje    B) İskân Belgesi
C) Liste    D) Yönetim Planı
 


17.    1/5000 ölçekli kadastro paftasında bir parse- lin yol cephesi 9 cm gelmekte ise bu parselin arazideki cephe uzunluğu kaç metredir?

A) 150    B) 250    C) 350    D) 450

 

18.    Belediye tarafından yapılan plan gereğince imarlı bir parselin bir kısmının yola bırakılması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yola terk      B) Tespit
C) Yol verme    D) Yoldan ihdas

 

19.    İmarlı parsel üzerindeki eski binanın yıkılması yapıldıktan sonra parseli arsa vasfına dönüş- türmek için Kadastro Müdürlüğüne veya Li- sanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosuna hangi işlem için talepte bulunulur?

A) Akit                      B) İrtifak
C) Cins değişikliği    D) Harita planı

 

20.    Tapu sahibi parselinin satışının yapılması için emlak müşavirine müracaat ediyor. Emlak müşavirinin parselin konumunu harita ölçe- ğinde gösteren hangi belgeyi tapu sahibinden istemesi gerekir?

A) Kroki                 B) Harita plan örneği
C) Röper krokisi    D) Sınırlandırma

 

21.    Hangi parsellerin cins değişikliği işlemleri hiçbir ücret alınmadan Kadastro Müdürlüğü tarafından ilgilisinin talebi üzerine gerekli bel- gelerin tamamlamasıyla yapılır?

A) Kat İrtifaklı    B) Arsa
C) Tarla             D) Üst hakkı


 
22.    Belediye sınırları dışında bir parselin kadastro yoluna bağlantısı bulunmamaktadır. Kadastro yoluna bağlanabilmesi için bir başka parsel- den geçmesi gerekmekte ancak komşu parsel sahibi müsaade etmemektedir. Bu durumda yola bağlantıyı sağlamak için ne yapmalıdır?

A)    Ölçüm
B)    Aplikasyon
C)    Muhtara gitmeli
D)    Mahkemeye dava açmalı

 

23.    Aşağıdakilerden hangisi Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının yapacağı işlerden değildir?

A) Plan örneği    B) Cins değişikliği
C) Birleştirme     D) Aplikasyon

 

24.    Kamulaştırma haritaları yapıldıktan sonra mül- kiyet sınırlarının onayı nerde yapılır?

A) Belediye        B) Kadastro Müdürlüğü
C) Millî Emlak    D) Tapu Müdürlüğü

 

25.    Müşterek (paylı) mülkiyete konu bir taşınma- zın kiraya verilebilmesi için aranan paydaş çoğunluk oranı aşağıdakilerden hangisidir?

A)    Yüzde 50 çoğunlukla verilebilir.
B)    Yüzde 75 çoğunlukla verilebilir.
C)    Pay ve paydaş çoğunluğu aranır.
D)    Paydaşların tamamı tarafından verilebilir.

 

26.    Taşınmaz simsarlığı (tellallığı) sözleşmesi için, yasanın öngördüğü emredici şekil kuralı hangisidir?

A)    Sözlü olarak yapılmalıdır.
B)    Yazılı şekilde yapılmalıdır.
C)    En az bir tanık huzurunda yapılmalıdır.
D)    Noter huzurunda yapılmalıdır.
 
27.    Satışa taraf olmayan diğer paydaşlar, taşın- mazda paydaş olmadığı hâlde pay satın alan kişiye karşı açacakları şufa (önalım) davası- nı, şayet satışın yapıldığına dair kendilerine noterden bir ihtarname çekilmemişse, satış tarihinden itibaren hangi hak düşürücü süre içinde açmalıdır?

A)    10 yıl    B) 7 yıl    C) 2 gün    D) 15 yıl

 

28.    Tapulu bir taşınmaza, geçerli bir hukuksal nedene dayanmaksızın (haksız olarak) müda- halede bulunan (el atan) kişiye karşı, taşın- mazın maliki tarafından, “müdahalenin men’i” davası, hangi süre içerisinde açılabilir?

A)    3 yıl içinde
B)    1 ay içinde
C)    15 yıl içinde
D)    Süre sınırlaması olmaksızın her zaman açıla- bilir.

 

29.    Hisseli bir taşınmaza ilişkin olarak, aşağıdaki işlemlerin hangisinde şufa (önalım) davası açılabilir?

A)    Tapudaki kesin satışında
B)    Bağışlanmasında
C)    Trampasında
D)    Satış vaadi sözleşmesi yapılmasında

 

30.    Kira sözleşmeleri ile ilgili olarak aşağıda yer alan cümlelerden hangisi doğrudur?

A)    Kira artışı ile ilgili olarak taraflarca kararlaştırı- lan artış oranı her yıl için kesin ve bağlayıcıdır.
B)    Kira artışı yapılabilmesi için dönem bitiminden en az 45 gün önce ihtarname keşide edilmesi şarttır.
C)    Kiracı ile önceki malik arasında yapılan kira akti, taşınmazın satılması ile birlikte kendili- ğinden fesholacağından kira artışı konusunda yeni kontrat yapılması gerekir.
D)    Kiracı ile önceki malik arasında yapılan kira akti, taşınmazın satılması ile birlikte hak ve borçları ile birlikte yeni satın alan kişiye geçe- ceğinden, kira artışı için mutlaka yeni kontrat yapılmasına gerek yoktur.


 
31.    Taşınmazdaki ortaklığın satış suretiyle gideril- mesi (izalei şüyuu) davası sonucu, taşınmaz ihale suretiyle satışa çıkarıldığında; taşınmaz 1 ihade muammen bedelin yüzde kaçı üzerinde satışa çıkarılır?
 
A) 50    B) 60    C) 90    D) 100

 

32.    Kat maliklerinden biri, bütün kat maliklerinin kaçta kaçının yazılı rızası olmadıkça anagay- rimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler, değişik renkte dış badana veya boya yaptıramaz?

A)Tamamının             B) Birisinin
C) Beşte dördünün    D) Yarısının

 

33.    Eser sözleşmesinde şayet sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa iş sahibinin bedel ödeme borcu, ne zaman muaccel olur?

A)    İşin yarısı yapıldığında
B)    Yüklenici istediği zaman
C)    Eserin teslimi anında
D)    Sözleşme yapılır yapılmaz

 

34.    Emlak Müşavirleri mesleki açıdan hangi mes- leki kuruluşlara kayıt olmakla mükelleftirler?
I-  Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası II- Ankara Tüm Emlak Müşavirleri Derneği
III-Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu IV- Ankara Tüketici Hakları Derneği
V- Ankara Ticaret Odası
VI- Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği


A) I ve V    B) II ve V
C) IV, V ve VI    D) I, III ve V
 

35) Aşağıdaki verilere göre C arsasının değerle- mesi nedir?

         

                                            A            B          C 
                                            1000      800           1300
                TAKS                  0,25      0,25           0,25
                KAKS                  0,50      0,75          0,60
                DEĞER (TL)       100.000    120.000    ?

A) 135,000    B) 136,000
C) 151,000    D) 156,000

 

36.    Aşağıdakilerden hangisi meslek mensupları- nın uyması gereken kural değildir?

A)    Yer gösterme ücreti almak
B)    Danışmanlık hizmeti vermek
C)    Oda tarafından onaylı tip sözleşmeleri kullanmak
D)    Emlakçılık üzerine kurs ve seminerlere katılmak

 

37.    Devletin açıkladığı yeniden değerleme oranı- nın emlakçılık mesleği için kullanımı aşağıda- kilerden hangisidir?

A)    Yeniden değerleme oranı alınacak komisyonu gösterir.
B)    Emlaka yatırılan paranın getirisini hesapla- makta kullanılır.
C)    Yeniden değerleme oranının emlakçılıkla bir alakası yoktur.
D)    Tapuda satış ve belediyede verilecek beyan değerinin günümüz değerine uyarlanması ve hesaplanması için kullanılır.

 

38.    Veraset ve intikal beyannamesi ne kadar zaman içerisinde verilmelidir? (Muris yurt için- de, mirasçı yurt dışında olduğu durumda)

A)    6 ay    B) 5 ay    C) 4 ay    D) 3 ay


 
39.    5 yıllık bir kiracının kira dönemi sonunda kira artış oranı nasıl belirlenir?

A)    Açıklanan enflasyon oranı üzerinden
B)    Kontrat yazılırken belirlenen % artış oranında
C)    Açıklanan ÜFE-TÜFE oranlarının ortalaması üzerinden
D)    Mal sahibinin günün koşullarına göre artış talebi üzerine

 

40.    Bir gayrimenkulün değerlemesi yapılırken, değerinin piyasadaki mevcut emsal değerlerin ortalaması alınmak suretiyle belirlenmesi han- gi yöntem doğrultusunda yapılmış sayılır?

A)    Finansal metot
B)    Maliyet metodu
C)    Dönüştürme metodu
D)    Piyasa değeri metodu

 

41.    Gayrimenkulun gelecekte tahakkuk edecek gelirinin belirli bir iskonto hesabı ile bugünkü değerinin hesaplanmasında hangi ekspertizlik metodu kullanılır?

A)    Finansal Metot
B)    Maliyet Metodu
C)    Geliştirme Metodu
D)    Piyasa Değeri veya Emsal Metodu

 

42.    İmar programları ne kadar süreliğine hazırlanır?

A)    3 ay    B) 5 ay    C) 3 yıl    D) 5 yıl

 

43.    Aşağıdakilerden hangisi imar programlarının yararlarından değildir?

A)    Belediyeler için bağlayıcı fonksiyon olurlar.
B)    Kısa süreli hazırlandıklarından uygulanmaları kolaydır.
C)    Belediyelerin bir program dâhilinde hareket etmelerini sağlar.
D)    İdarenin yerine getirmekle yükümlü olduğu görevlerin öncelik sırasına göre yapılmasını sağlar.


 
44.    Mücavir alan sınırları içerisinde 1/1000 imar planlarını hangi merci onaylar?

A)    Valilik
B)    Belediye meclisi
C)    Belediye encümeni
D)    Şehir plancıları odası

 

45.    Bir kentte imar planı ve diğer imar kuralları yardımıyla oturma, sanayi, ticaret, dinlenme ve eğlence, açık ve yeşil alan, kamu yapıları gibi çeşitli fonksiyon ve ihtiyaçlar için ayrı ayrı yerler gösterilmesi hangi tür bölgelemedir?

A)    Konut bölgelemesi
B)    Yükseklik bölgelemesi
C)    Kullanım bölgelemesi
D)    Yoğunluk bölgelemesi

 

46.    Büyüklüğü 1500 m2 olan bir arsada TAKS=0,30 KAKS=1,20 ise zeminde yapılacak en fazla inşaat alanı ne kadardır?

A) 300    B) 450    C) 1500    D) 1800

 

47.    Ayrık nizam 3 kat önerilen yapılaşma düzeni- nin gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) A-3    B) BL-3    C) İ-3    D) B-348.    B ---3 ne anlama gelmektedir? 

A)    Blok nizam, ön bahçe 3 m, arka bahçe 0 m olan 5 katlı yapı
B)    Bitişik nizam, ön bahçe 3 m, yan bahçe 0 m olan 5 katlı yapı
C)    Bitişik nizam, ön bahçe 5 m, yan bahçe 0 m, 3 katlı yapı
D)    Blok nizam, ön bahçe 5 m, yan bahçe 0 m, 3 katlı yapı


 
49.    Aşağıdakilerden hangisi nazım imar planının özelliklerinden değildir?

A)    Varsa kadastro durumunu gösterir.
B)    Yol genişliklerini ve bahçe mesafelerini gösterir.
C)    Ulaşım sistemlerinin problemlerini ve çözümle- rini gösterir.
D)    Bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını ve yapı yoğunluklarını bildirir.

 

50.    Kıyı kenar çizgisi hangi kurum tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer?

A)    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
B)    Kültür ve Turizm Bakanlığı
C)    Orman ve Su İşleri Bakanlığı
D)    Denizcilik Müsteşarlığı


TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KO

 


1. B      26.    B
2. C      27.    C
3. B      28.    D
4. D     29.    a
5. a      30.    D
6. a      31.    B
7. D     32.    C
8. B     33.    C
9. a      34.    a
10. D    35.    D
11. C    36.    a
12. D    37.    D
13. a    38.    a
14. C    39.    C
15. D    40.    D
16. B    41.    a
17. D    42.    D
18. a    43.    B
19. C    44.    B
20. B    45.    C
21. a    46.    B
22. D    47.    a
23. a    48.    C
24. B    49.    B
25. C    50.    a

EMLAK DANIŞMANLIĞI SERTİFİKA SINAVI
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRX
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Emlakçılık belgesi alma şartları!
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?
Kira Gelirlerinde Gerçek Gider Yönteminde İndirilecek Giderler Nelerdir?